Bước 1: Lựa chọn khoá học

Lưu ý: Bạn có thể lựa chọn nhiều khoá học với module khác nhau để hưởng ưu đãi theo gói combo khoá học

SSP Module I - 10.000.000 VND

29-01.03.2020

SSP158 Hà Nội - Module I

Đăng ký

14-15.03.2020

SSP159 TpHCM - Module I

Đăng ký

27-28.06.2020

SSP 167 Hà Nội - Module I

Đăng ký

04-05.07.2020

SSP 168 TpHCM - Module I

Đăng ký

SSP Module II - 10.000.000 VND

22-23.02.2020

SSP157 TpHCM - Module II

Đăng ký

11-12.04.2020

SSP161 Hà Nội - Module II

Đăng ký

11-12.07.2020

SSP 169 Hà Nội - Module II

Đăng ký

25-26.07.2020

SSP 170 TpHCM - Module II

Đăng ký

SSP Module III - 15.000.000 VND

28-29.03.2020

SSP160 Hà Nội - Module III

Đăng ký

09-10.05.2020

SSP 164 TpHCM - Module III

Đăng ký

08-09.08.2020

SSP 171 Hà Nội - Module III

Đăng ký

22-23.08.2020

SSP 172 TpHCM - Module III

Đăng ký

SSP Module IV - 15.000.000 VND

18-19.04.2020

SSP162 Hà Nội - Module IV

Đăng ký

25-26.04.2020

SSP 163 TpHCM - Module IV

Đăng ký

12-13.09.2020

SSP 173 Hà Nội - Module IV

Đăng ký

19-20.09.2020

SSP 174 TpHCM - Module IV

Đăng ký

SSP Module V - 15.000.000 VND

23-24.05.2020

SSP 165 TpHCM - Module V

Đăng ký

13-14.06.2020

SSP 166 Hà Nội - Module V

Đăng ký

10-11.10.2020

SSP 175 TpHCM - Module V

Đăng kýBước 2: Kiểm tra thông tin khoá học

Lưu ý: Code ưu đãi áp dụng trong các trường hợp voucher SSP/ combo khoá học/ đăng ký nhóm hoặc các chương trình promotion của SSP (Tìm hiểu thêm)


Bước 3: Điền form đăng ký

Lưu ý: Các thông tin có dấu "*" là các thông tin bắt buộc phải điền để hoàn tất quy trình đăng ký khoá học SSP